Condiții de acreditare furnizori

CE SUNT SERVICIILE SOCIALE ?

 • activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale/ speciale individuale, familiale şi de grup, în vederea depăşirii situaţiei de dificultate, prevenirii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
 • pot avea o adresabilitate mai largă, la nivel de grup sau comunitate.

CALITATEA ÎN SERVICIILE SOCIALE

 • ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.

SISTEMUL DE ACREDITARE PRIVEŞTE

 • furnizorii de servicii sociale
 • serviciile sociale acordate

ACREDITAREA FURNIZORILOR ŞI A SERVICIILOR SOCIALE SE REALIZEAZĂ DE CĂTRE:

  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE:

– Compartiment acreditare
– Compartiment standardizare

CONDIŢII DE FUNCŢIONARE

 • furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare
 • serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare

EVALUAREA FURNIZORILOR  DE SERVICII SOCIALE ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE

 • se realizează în baza unor standarde, criterii, indicatori
 • constă în analiza modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi a cerinţelor specifice de calitate (standarde, criterii, indicatori)

ASIGURAREA CALITĂŢII

 • este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare
 • dezvoltarea, planificarea, implementarea şi îmbunătăţirea permanentă a activităţilor aferente serviciilor sociale
 • proces continuu de analiză, planificare, evaluare, certificare, monitorizare şi control

CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII

 • activităţi desfăşurate în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelelor de calitate
 • se realizează de către inspectorii sociali, respectiv de către echipe de evaluare constituite conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 197/2012, pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare

ACREDITAREA FURNIZORULUI

 • se realizează în baza unor criterii specifice prin care se evidenţiază capacitatea acestuia de a înfiinţa, administra şi a acorda servicii sociale
 • Certificat de acreditare – durată nedeterminată
 • Dacă în termen de 3 ani furnizorul nu înfiinţează servicii sociale – retragerea Certificatului de acreditare + radierea din Registrul electronic unic
 • Posibilitatea solicitării unei noi acreditări – după minim 2 ani

CRITERII DE ACREDITARE A FURNIZORULUI – Ord. nr. 424/2014

 • Date de identificare
 • Informaţii privind cunoştinţe în managementul serviciilor sociale
 • Condiţii prevăzute în legea asistenţei sociale, obligatorii pentru înfiinţarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale
 • Durata de funcţionare permite dezvoltarea serviciilor sociale
 • Angajamentul de a înfiinţa servicii sociale în maximum 3 ani

ETAPE DE ACREDITARE A FURNIZORULUI

 • evaluarea furnizorului în baza criteriilor amintite
 • aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului
 • eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare
 • înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

DOSARUL PENTRU SOLICITAREA ACREDITĂRII CA FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE:

  • Cererea de acreditare
  • Documentele justificative care diferă în funcţie de:

– statutul furnizorului (de persoană juridică de drept public sau privat
– experienţa managerială a acestuia în domeniul serviciilor sociale

  • Pe lângă documentele justificative, furnizorii publici care, la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

– CV-ul unei persoane cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale;
– o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. a);
– angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la 10 alin. (3) din Legea 197/ 2012, completat după modelul prevăzut în Anexa nr. 3 din HG 118/ 2014.

DOSARUL DE ACREDITARE A FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE 

 • se depune direct la registratura MMFPSPV, sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiuneaSolicitare de acreditare furnizor

CONDIŢII DE LICENŢIERE A SERVICIULUI SOCIAL

 • obţinerea anterioară a Certificatului de acreditare pentru furnizorul de servicii sociale
 • solicitarea licenţierii/relicenţierii: cu 60 de zile anterior dării în funcţiune a serviciului social/expirării licenţei de funcţionare

LICENȚIEREA SERVICIILOR SOCIALE – etape principale

  • solicitarea de către furnizor a licentierii serviciului social – pentru fiecare serviciu social în parte.
  • evaluarea administrativă a dosarului de solicitare a licenţierii serviciului social (a documentelor justificative şi afişei de autoevaluare) – se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren
  • eliberarea licenţei de funcţionare provizorie = 1 an sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de licențiere
  • înscrierea serviciului social licențiat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale
  • planificarea de către AJPIS a evaluării în teren a serviciului social, în termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor de la compartimentul de acreditare din cadrul MMFPSPV (licenţa provizorie şi fişa de autoevaluare a serviciului social respectiv)
  • notificarea de către AJPIS a furnizorului serviciului social cu privire la data la care va avea loc evaluarea în teren, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acesteia
  • evaluarea în teren a serviciilor sociale de o echipă formată din 2 inspectori sociali şi întocmirea raportului de evaluare in care se consemnează, după caz:

– respectare standardele minime = licenţa de funcţionare
– respectare standarde minime 75% = menţinerea licenţei de funcţionare provizorie până la expirarea perioadei de 1 an, cu îndeplinirea în totalitate a standardelor minime
– nerespectare standarde minime = sancţiune contravenţională (1.000 lei – 5.000 lei) + retragerea licenţei provizorii + radierea din Registrul electronic unic

 • eliberarea licenţei de funcţionare = 5 ani sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de licențiere

CINE DEPUNE CEREREA DE LICENŢIERE A SERVICIILOR SOCIALE – furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011.

DOSARUL PENTRU SOLICITAREA LICENȚEI DE FUNCŢIONARE

  • cerere licențiere serviciu social (Anexa 7 din HG nr. 118/2014)
  • documente justificative:

certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social, după caz (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
avizul PSI sau documentul prin care s-a solicitat avizul, înregistrat la instituţia deponentă (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor sociale cu personalitate juridică (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
convenţie de colaborare între furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat, după caz.

 • angajamente ale furnizorului
 • fişa de autoevaluare completată obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren;

DOSARUL DE LICENȚIERE A SERVICIULUI SOCIAL

 • se depune sau se transmite MMFPSPV în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare serviciu social„.
 • Cererea de licenţiere a serviciului şi fişa de autoevaluare se transmit şi pe adresa de e-mail (acreditare@mmuncii.ro)  la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de licențiere al serviciului.

RĂSPUNDERE JURIDICĂ – CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

 • Lipsa licenţei de funcţionare: 10.000 lei – 20.000 lei
 • Lipsa acreditare furnizor: 5.000 lei – 10.000 lei
 • Furnizare informatii neconforme: 1.000 lei – 5.000 lei
 • Neanunţarea desfiinţării/închiderii serviciului social: 500 lei – 1.000 lei
 • Neanunţarea schimbărilor intervenite
 • Nesolicitarea acreditării serviciului social cu 60 de zile anterior dării în funcţiune 250 lei – 500 lei

CADRUL LEGAL

 • LEGEA NR. 292/2011
 • LEGEA NR. 197/2012
 • H.G. NR. 118/2014
 • ORD. NR.424/2014
 • ORD. NR. 2126/2014
 • ORD. NR. 67/2015
 • ORD. NR.31/2015 i
 • ORD.NR.1343/2015
 • H.G. NR. 867/ 2015

Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a furniza un serviciu social

 1. Furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii.
 2. Serviciile sociale pot funcţiona  numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii.

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1024 din 25 iunie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi ale Ordinului nr. 383 din  6 iunie 2005, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei – pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

Acreditarea reprezintă procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi demonstrează propria capacitate funcţională, organizaţională şi administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiţia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa acestuia de a acorda servicii sociale.

Acreditarea furnizorilor, precum şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se realizează de către Comisiile judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti.

Registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale este gestionat de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererea de acreditare, însoţită de documentele prevăzute de lege (anexa 2, HG nr. 1024 din 2004) se depune direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei judeţene de acreditare în a cărei rază îşi are sediul furnizorul.

Secretariatul tehnic al comisiei de acreditare verifică exactitatea situaţiei de fapt descrise de furnizor în dosarul de acreditare şi întocmeşte un raport de evaluare, pe care îl înaintează comisiei de acreditare.

Comisia de acreditare soluţionează cererea de acreditare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregularităţilor constatate şi decideacordarea sau neacordarea acreditării.

În baza deciziei de acordare a acreditării, secretariatul tehnic completează, în termen de cel mult 5 zile, certificatul de acreditare, conform modelului prevăzut de lege (anexa 3, HG 1024 din 2004).

Furnizorii sunt acreditaţi pentru o perioadă de 3 ani sau, după caz, pe perioada de furnizare a serviciilor sociale, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.

Decizia comisiei de acreditare poate fi contestată de furnizor, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Comisia Superioară de Acreditare, organ ierarhic superior care coordonează activitatea comisiilor de acreditare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Suspendarea sau retragerea acreditării, precum şi limitarea domeniului de activitate se realizează prin decizia directorului executiv al agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socială de la nivelul judeţului/ municipiului Bucureşti, cu acordul comisiei de acreditare.

În situaţii de urgenţă, suspendarea sau retragerea acreditării se pot dispune provizoriu prin decizia directorului executiv al agenţiei de plăţi şi inspecţie socială, urmând ca în termen de 10 zile comisia de acreditare să se pronunţe.

Anularea acreditării poate fi dispusă prin decizie a comisiei de acreditare, la propunerea direcţiei teritoriale, în situaţia în care se constată neîndeplinirea  următoarelor condiţii de către furnizorul de servicii:

 • de a fi constituit în condiţiile legii
 • de a avea prevăzute în actul de înfiinţare scopurile şi obiectivele, precum şi acordarea de servicii sociale;
 • scopurile şi obiectivele urmărite să respecte principiile fundamentale ale drepturilor omului, legislaţia românească şi actele internaţionale aplicabile;

Suspendarea, retragerea sau anularea acreditării poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554 din 2004 – privind contenciosul administrativ.

Furnizorii acreditaţi vor solicita o nouă acreditare cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost acreditat – perioada de 3 ani sau, după caz, pe perioada de furnizare a serviciilor sociale, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.

Controlul respectării de către furnizorii de servicii sociale a condiţiilor care au stat la baza acreditării acestora se realizează de către inspectorii sociali, persoane cu atribuţii de control angajate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a  agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.