Beneficii sociale

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ?

Prezentare

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt:

1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:

 • Ajutorul social;
 • Ajutorul  pentru încălzirea locuinței;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat.

2. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:

 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului;
 • Stimulentul de inserţie;
 • Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare.

3. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:

 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 • Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 • Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA.

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel:

a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

În funcție de opțiunea solicitantului, beneficiile de asistență socială se plătesc prin următoarele modalități:

 • Mandat poştal;
 • Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului.

 

Cum se obțin beneficiile de asistență socială?

 

Modalitatea de obținere beneficii de asistență socială:

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgență se depune la primărie/agenţia județeană pentru plăţi şi inspecţie socială, din raza administrativ teritorială.

Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;

– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

– actul de identitate al reprezentantului legal;

– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;

– dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, acordată în baza OUG nr.111/2010

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere tip

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificat de naştere copil;

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul;

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinți.

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

–  actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

–  actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr. 70/2011

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite în ordonanţa de urgenţă.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.

– cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă;

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

Tudnivalók a szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges adatokkal kapcsolatban

A szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges kéréseket, saját felelősségre tett nyilatkozatokat és okmányokat a község, város, municipium polgármesteri hivatalánál kell leadni attól függően, hogy hova tartozik a lakcim szerint.
SZOCIÁLIS SEGÉLY – GARANTÁLT MINIMÁLIS JÖVEDELEM
Szükséges okmányok a dossziéhoz (másolatok):
–          kérés és saját felelősségre tett nyilatkozat
–          személyi igazolványok, esetenként: személyi igazolvány vagy ideiglenes személyi igazolvány, kötelező érvényességgel, a román állampolgárok esetében; személyi igazolvány, útlevél vagy, esetenként, ideiglenes tartozkódási engedély, állandó tartozkódási engedély, tartozkódási kártya, végleges tartozkódási kártya, a román hatóságok által kiállitva, kötelező érvényességgel, az idegen vagy hontalan állampolgárok esetében.
–          a gyerekek születési bizonyitványa
–          a házassági bizonyitvány vagy a családi könyv
–          végleges határozat az örökbefogadás beleegyezéséről,a kiskorú családi elhelyezéséről, a törvény értelmében; okirat amelyből kiderül a kérelmező gyám vagy gondviselő minősége
–          okiratok amelyek bizonyitják, hogy a család egyik tagja egyfajta oktatási intézményt látogat – eredeti iratok
–          okiratok amelyek bizonyitják az eltartott személyek besorolását előrehaladott vagy súlyos fogyatékos kategóriába, illetve I vagy II fokozatú rokkantságát
–          esetenként,egyéb bizonyitó okiratok a család összetételét illetően
–          Megyei Munkaerő-ügynökségi igazolás amely szerint a kérelmező nem utasitott vissza munkahelyet vagy szakképzési programot – eredeti igazolás
–          orvosi igazolás vagy bizonyitvány amely igazolja a haszonélvező dolgozóképességét vagy tehetetlenségét – eredeti igazolás
–          igazolás a családtagok nettó jövedelméről a kérelmezés előtti hónapot illetően – eredeti; a kérésben emlitett egyéb bizonyitó okiratok: a nettó jövedelmet bizonyitó igazolás, nyugdijszelvények, munkanélküliségi segélyek, állami juttatási szelvények stb. – eredeti
–          okiratok a tulajdonban lévő lakást vagy a javakat illetően, beleértve azt is ha más hatósági körzetben vannak
Az egyetértési együttélés (vadházasság), mint haszonélvező család esetében fel kell mutatni azokat az okiratokat is amelyek kérelmező társának családtagjaira és azok jövedelmére vonatkoznak.
LAKÁSFŰTÉS SEGÉLY
Szükséges okmányok a dossziéhoz (másolatok):
–          kérés és saját felelősségre tett nyilatkozat
–          bizonyitó okiratok a család összetételét illetően
–          okiratok a tulajdonban lévő lakást vagy a javakat illetően, beleértve azt is ha más hatósági körzetben vannak
–          igazolás a családtagok nettó jövedelméről a kérelmezés előtti hónapot illetően – eredeti
–          a kérésben emlitett egyéb bizonyitó okiratok: a nettó jövedelmet bizonyitó igazolás, nyugdijszelvények, munkanélküliségi segélyek, állami juttatási szelvények stb. – eredeti
Tudnivalók a szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges adatokkal kapcsolatban
A szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges kéréseket, saját felelősségre tett nyilatkozatokat és okmányokat a község, város, municipium polgármesteri hivatalánál kell leadni attól függően, hogy hova tartozik a lakcim szerint.
CSALÁDFENNTARTÁSI SEGÉLY
Szükséges okmányok a dossziéhoz (másolatok):
–          kérés és saját felelősségre tett nyilatkozat
–          a kérelmezők érvényes személyi igazolványa
–          a gyerekek születési bizonyitványa, személyi igazolványa (esetenként)
–          a házassági bizonyitvány vagy a családi könyv
–          végleges határozat az örökbefogadás beleegyezéséről,a kiskorú családi elhelyezéséről, a törvény értelmében
–          okirat amelyből kiderül a kérelmező gyám vagy gondviselő minősége
–          okiratok amelyek bizonyitják, hogy a család egyik tagja egyfajta iskolai formát látogat ( iskolai igazolás az összes iskoláskorú gyereknek a családból, kivételt képez az iskoláskorú előrehaladott vagy súlyos fogyatékos gyerek, amely részére szükséges felmutatni az illetékes hatóságok által kiállitott bizonyitványt amely igazolja, hogy az illető gyerek nem iratható be semmilyen, törvény által előirt oktatási intézménybe – eredeti
–          okiratok amelyek bizonyitják az eltartott személyek besorolását előrehaladott vagy súlyos fogyatékos kategóriába, illetve I vagy II fokozatú rokkantságát
–          esetenként, egyéb bizonyitó okiratok a család összetételét illetően
–          igazolás a családtagok nettó jövedelméről a kérelmezés előtti hónapot illetően – eredeti
–          a kérésben emlitett egyéb bizonyitó okiratok: a nettó jövedelmet bizonyitó igazolás, nyugdijszelvények, munkanélküliségi segélyek, állami juttatási szelvények stb. – eredeti
–          okiratok a tulajdonban lévő lakást vagy a javakat illetően, beleértve azt is ha más hatósági körzetben vannak
Az egyetértési együttélés (vadházasság), mint haszonélvező család esetében fel kell mutatni azokat az okiratokat is amelyek kérelmező társának családtagjaira és azok jövedelmére vonatkoznak.
Tudnivalók a szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges adatokkal kapcsolatban
A szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges kéréseket, saját felelősségre tett nyilatkozatokat és okmányokat a község, város, municipium polgármesteri hivatalánál kell leadni attól függően, hogy hova tartozik a lakcim szerint.
GYEREKFENNTARTÁSI SEGÉLY
Szükséges okmányok a dossziéhoz (másolatok):
–          a gyerek törvényes  képviselője által aláirt és kitöltött kérés
–          a gyerek születési bizonyitványa – eredeti és másolat
–          a szülők / törvényes  képviselők személyi igazolványai kötelező érvényességgel
–          a házassági bizonyitvány
–          a gyerek valamilyen fogyatékos kategóriába való besorolási okiratának másolata – abban az esetben ha a fogyatékos kategóriába való besorolás azután következett be, miután a gyereknevelési segélyhez való joga meg volt állapitva már, akkor a kérelmező csak a fogyatékos kategóriába való besorolási okiratának a másolatát kell beadja a polgármesteri hivatalnál, anélkül, hogy új kérést töltene ki
–          abban az esetben ha a gyerek születési bizonyitványa nem volt még kiállitva, a kérés mellé csatolni kell a születés megállapitói bizonyitványát vagy a születési kivonatot. A gyerek születési bizonyitványát a kiállitásától számitva legkésőbb 30 napon belül kell benyújtani, de nem később mint a gyerek születésétől számitva legtöbb 12 hónapon belül. Ellenkező esetben a gyerekfenntartási segélyhez való jogot felfüggesztik a bizonyitvány benyújtásáig, amikor kifizetődnek az elmaradt összegek is.
–          az idegen vagy hontalan állampolgárok esetében a szükséges okiratok amelyek igazolják a törvényes képviselő és a gyerekei személyazonosságát, lakhelyét Románia területén és a gyerekei jogi helyzetét, a származási ország hatósága által kell legyenek kiállitva, leforditva és a román hatóság által jóváhagyva, és/vagy, esetenként, a román hatóságok által kiállitva.
–          a gyereknek a törvényes képviselővel szembeni jogi helyzetét igazoló okiratok, törvényszerűen kiállitva, másolatban lesznek benyújtva és, esetenként, a következők:
a)      családi könyv;
b)      válás esetén, a törvényszéki határozat a gyerek elhelyezését illetően;
c)      törvényszéki határozat örökbefogadás esetén;
d)     törvényszéki határozat az örökbefogadás jóváhagyásáról;
e)      törvényszéki határozat vagy, esetenként, a gyerekvédelmi bizottság határozata az elhelyezés speciális védelmű felmérését illetően;
f)       a szociális ellátási és gyermekvédelmi vezérigazgatóság főigazgató/ügyvezető igazgató határozata vagy, esetenként, a törvényszéki határozat az elhelyezést illetően sürgősségi helyzetben;
g)      törvényszéki határozat a gyámság alá helyezésről vagy, esetenként, a gyámhatóság határozata, amely 2004 december 31.-ig volt kiállitva;
h)      a gyámhatóság határozata a gyámsági eljárást illetően;
i)        egyik szülő halotti bizonyitványa;
j)        egyéb iratok, a területi ügynökség kérésére.
Tudnivalók a szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges adatokkal kapcsolatban
 
A szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges kéréseket, saját felelősségre tett nyilatkozatokat és okmányokat a község, város, municipium polgármesteri hivatalánál kell leadni attól függően, hogy hova tartozik a lakcim szerint.
GYEREKNEVELÉSI JÁRANDÓSÁG ÉS A HAVI ÖSZTÖNZŐPÉNZ
Szükséges okmányok a dossziéhoz (másolatok) általánosságok:
–          tipuskérés – Figyelem! – A kezdeti választást – egy, kettő, három év (fogyatékos gyerek) nem lehet utólag módositani és az egész periódusra érvényes lesz!
–          a kérelmezők személyi igazolványai kötelező érvényességgel
–          a gyerekek születési bizonyitványa – akiknek a jogot igénylik
–          a más eltartott gyerekek születési bizonyitványa vagy, esetenként, a családi könyv
–          esetenként, a házassági levél vagy a családi könyv
–          a gyerek valamilyen fogyatékos kategóriába való besorolási okirata
–          törvényszéki határozat örökbefogadás esetén;
–          törvényszéki határozat az örökbefogadás jóváhagyásáról;
–          törvényszéki határozat vagy, esetenként, a gyerekvédelmi bizottság határozata az elhelyezés speciális védelmű felmérését illetően;
–          a szociális ellátási és gyermekvédelmi vezérigazgatóság főigazgató/ügyvezető igazgató határozata vagy, esetenként, a törvényszéki határozat az elhelyezést illetően sürgősségi helyzetben;
–          törvényszéki határozat a gyámság alá helyezésről vagy, esetenként, a gyámhatóság határozata
–          a polgári  jogok végrehajtási képessége nélkül rendelkező kiskorú törvényes képviselőjének bizonyitó okirata, aki jogosult a gyereknevelési pótlékra, illetve a szülő, gyám, gondnok, más gyermekvédelmi vezérigazgatóság főigazgató/ügyvezető igazgató határozata vagy, esetenként, a törvényszéki határozat által kinevezett törvényes képviselő
–          az intézmény vezetősége által jóváhagyott kérés a gyereknevelési szabadságot illetően
–          a munkáltató vagy az illetékes hatóságok által kiadott bizonylat a jövedelmet illetően
–          az egyéni munkaszerződés/a szolgálati beszámoló felfüggesztési határozata az 1 éves, 2 éves vagy 3 éves periódusra fogyatékos gyerek esetén
–          a kérelmező pénzügyi adatlapja (esetenként)
–          ha a kérelmező a gyereknevelési járandóságot vagy az ösztönzőpénzt személyes számlára igényli, abban az esetben szükséges egy számlakivonat az IBAN számlával a banktól, amely a kérelmező nevére volt kiállitva
–          ha egy személy gyereknevelési járandóságot kap és egy másik gyereket szült, akkor a gyereknevelési szabadság meghosszabitására új dossziét kell leadnia
–          ha egy gyereknevelési szabadságon lévő személy az ösztönzőpénzt választja, új dossziét kell összeállitania és leadnia kérést az ösztönzőpénz kérését illetően
A bizonyitó okiratok a jövedelmekről, a havi, negyedévi vagy évi szintjükről, a munkáltató vagy az illetékes hatóságok által kiadva, esetenként a következőek:
a)      a munkáltató által kiadott bizonylat, amelyből kiderül, hogy az illetékes személynek a gyerek születése előtti utolsó évben 12 hónapon át jövedelme volt, vagy, esetenként, az illetékes hatóság által, a munkáltató feloszlatása, csőd vagy felszámolása esetén
b)      jövedelmi igazolás a gyerek születése előtti pénzügyi évből és/vagy, esetenként, igazolás a kiszámitott jövedelemről ami az adó előrefizetését illeti, valamint a hatóságok által kiadott adókivetés másolata azon személyek esetében akik független és/vagy mezőgazdasági tevékenységekből jövedelmeznek
c)      az illetékes hatóságok által kiadott igazolás azon személyek esetében akik adómentes szakmai jövedelmezők
d)     az illetékes hatóságok által kiadott igazolás egyéni társulók esetében a jövedelmüket illetően
e)      az anyasági pótlék fizetője, a munkáltató vagy, esetenként, a területi egészségbiztositó ház vagy a megyei munkaerő-ügynökség által kibocsátott igazolás
f)       az illetékes hatóságok által kiadott igazolás, a munkáltatók vagy, esetenként, saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyből kiderül az időpont amikortól a kérelmező gyereknevelési szabadságon van
g)      a munkaszerződés másolata vagy, esetenként, a munkáltatók vagy a külföldi vagy román illetékes hatóságok által kiadott bizonylat, leforditva és hitelesitve, amely bizonyitja a periódusokat amelyekben szakmai tevékenységek voltak folytatva és amelyek összegezve vannak a 2004/883 sz. Szabályzat (CE) előirásainak értelmében.
A bizonyitó okiratok ami a sürgősségi rendelet 2. cikkely (5) bekezdésében előirt helyzetek igazolását illeti és, esetenként, az e periódusoknak megfelelő havi jövedelem szintje, az illetékes hatóságok által megfelelőségi igazolva, a következőek:
a)      az intézmény által kibocsátott igazolvány amely a személyt külföldi végleges szolgálatba küldte
b)      a területi munkaerő-ügynökség által kibocsátott igazolvány
c)      a területi nyugdijházak által kibocsátott igazolvány,
d)     a munkáltató által kibocsátott igazolvány
e)      a területi egészségbiztositóház által kibocsátott igazolvány
f)       a tanintézmény által kibocsátott igazolvány, amely bizonyitja a megszakitás nélküli iskolalátogatást a keltezés időpontjáig
g)      a felsőoktatási tanintézmény által kibocsátott oklevél, leckekönyv vagy igazolás
h)      a katonaköny, az igazolvány vagy a lakhely körzetében lévő katonai központ vagy a védelemrendszer, közrend és nemzeti biztonság intézményeinek katonai rendszerei által kibocsátott bármilyen más tanusitvány, amelyben pontositva vannak az illető eset periódusai és mivoltai
i)        az Oklevelek Elismerésének és Felértékelésének Nemzeti Központján keresztül, az Oktatási Minisztérium által kibocsátott bizonyiték a tanuló, diák vagy mesteriző mivoltáról egy tanintézmény keretén belül, amely elismert az illető állam területén vagy a külföldön végzett tanulmányok vagy tanulmányi periódusok elismerésére feljogosult tanintézmények által, az érvényes törvényeljárásoknak megfelelően, az m) pont alatti helyzetek esetében
2012 március 1. dátummal kezdődően legkevesebb egy hónap a gyereknevelési szabadságból annak a személynek lesz kiosztva, aki nem igényelte ezt a jogot. Ennek következtében, a helyzettől függetlenül, az a szülő amelyik gyereknevelési szabadságon van vagy ösztönzőpénzt kap, kivéve azokat az eseteket amikor a 2010/111 sz. Sürgősségi Kormányhatározat 11.cikkelyének alkalmazása nem kötelező, elveszit egy fizető hónapot, függetlenül attól, hogy ez gyereknevelési pótlék vagy ösztönzőpénz, hogyha a másik szülő nem igényli a saját szabadságjogát.
A szabályozás a 2012 március 1. után született gyerekekre alkalmazandó, annak érdekében, hogy a gyerekgondozás felelőssége mindkét szülőnek kijár.
 
Gyereknevelési dosszié – bérezők – Gyereknevelési szabadság
–          kérésnyomtatvány – 2011/52 sz. Kormányhatározat 3. függelék – 2012/217 sz. Hivatalos Közlöny
–          szülők személyi igazolványainak másolata – elő+hát – figyelem a lakhelycimek érvényességére!
–          gyerek születési igazolványa
–          házasságlevél másolata vagy együttélés esetén szociális felmérés amelyből kimutatható, hogy a 2010/111 sz. KH. 12. cikkelye által előirt feltételek teljesitve vannak
–          válásitélet másolata abban az esetben ha az egyik szülő más családban szerepel a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség szerint
–          bank által jóváhagyott bankszámlakivonat – Hargita megyében
–          igazolás az utolsó 12 hónapi nettó jövedelemről, a 2010/111 sz. Sürgősségi Kormányhatározat 3.cikkelyének 2.bekezdésének értelmében, a 2001/52 sz. KH előirása szerint
–          adóügyi igazolvány a gyerek születése előtti adóévről és, esetenként, arról az évről amikor a gyerek született
–          az egyéni munkaszerződés felfüggesztésének határozatáról másolat vagy, esetenként, kiegészitő okirat
–          a bérezettjelentés a REVISAL alapján ( a felfüggesztés időpontja a REVISAL-ban megegyezzen a határozatban szereplő felfüggesztési időponttal és a gyereknevelési szabadság jóváhagyásának időpontjával az igazolásból)
–          a kérés másolata amelyben a munkáltató által jóváhagyott gyereknevelési szabadság igénylődik
–          saját felelősségre tett nyilatkozat amelyből kiderül melyik dátumtól számitva nincs adózandó jövedelme a kérelmezőnek
–          a 2010/111 sz. SKH 11.cikkelyének megfelelő kötelezettség
–          ha több munkáltatónál dolgozott, csatolandó az összes okirat
–          ha a kérelmező meghatározott időszakos egyéni munkaszerződéssel dolgozott, csatolandó a munkaszerződés beszüntetésének határozata/kiegészitő okirata és bérezettjelentés a REVISAL-ból; közjegyzői nyilatkozat és, esetenként, igazolás a havi gyereknevelési segély periódusáról és összegéről – a Hargita Megyei Pénzbiztositóház által kibocsátva
–          abban az esetben ha a kérelmező a gyerek apja, csatolni kell a gyerek anyjának munkáltatója/Megyei Munkaerő-Ügynökség/ Hargita Megyei Pénzbiztositóház által kibocsátott gyereknevelési segély igazolását vagy, esetenként, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem részesült  gyereknevelési segélyben
–          igazolás a másik szülő számára a munkáltató által kibocsátva – abban az esetben ha több meghatározott időszakos munkaszerződése volt csatolni kell egy-egy igazolást mindegyik periódusra, valamint az asszimilált periódusokra a Megyei Munkaerő-Ügynökségtől; Nyugdijháztól a rokkantnyugdijasoknak, Tanfelügyelőség stb.
–          a más eltartott gyerekek születési igazolványainak másolatai/ családi könyv
 
 
Gyereknevelési dosszié – független tevékenység (Engedélyezett fizikai személy, Egyéni vállalkozás)
–          az alap okiratok mellett szükségesek a sajátos okiratok:
–          az ANAF által kibocsátott igazolás a lejelentett jövedelemről a gyerek születése előtti adóévről
–          az előző év nettó jövedelem határozatának másolata (az igazolásban szereplő jövedelem azonos kell legyen a határozatban szereplő jövedelemmel)
–          igazolás a becsültjövedelemről a tevékenység felfüggesztéséig arra az adóévére vonatkozóan amikor a gyerek született
–          a gyerek születésének évére vonatkozóan szükséges az előrefizetés határozatának másolata, a becsültjövedelemmel és az adóval együtt a tevékenység felfüggesztéséig (az igazolásban szereplő jövedelem azonos kell legyen a határozatban szereplő jövedelemmel)
–          a határozatban ki kell legyen töltve  a tevékenység felfüggesztésének/elkezdésének dátuma
–          engedély másolata, az adóügyi igazolvány másolata
–          a tevékenység kezdetének határozatáról másolat
–          ORC által igazolt határozat a tevékenység kezdetéről/felfüggesztéséről
–          megjegyzések határozatának másolata
–          a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kibocsátott szülési járulék igazolása
Civil konvenció/szerződés
–          ha egy biztositószerződés alapján adózandó jövedelme van: a szerződés másolata, az okirat amely bizonyitja a tevékenység felfüggesztését/lezárását
–          ANAF által kiadott igazolás a civil konvenció/szerződés alapján létrehozott jövedelemről
–          jövedelmi igazolás a jogi személytől amelyikkel létre volt hozva a civil konvenció/szerződés
Megjegyzés: azon személyek esetében akik a Gyereknevelési szabadság alapján dolgoznak és egyéni tevékenységet is folytatnak, ezt fel kell függesszék az anya szülés előtti szabadságának megkezdésével ha az anya kéri a gyereknevelési jogot, vagy ha az apa igényli a jogot, akkor a gyereknevelési szabadság megkezdésével.
 
Gyereknevelési dosszié – szabadvállalkozások ( ügyvéd, orvos, fogorvos, tervező, mérlegképes könyvelő stb.)
–          az alap okiratok mellett szükségesek a sajátos okiratok:
–          igazolás a lejelentett jövedelemről, a költségjövedelemről és másolatok a határozatokról ami a lejelentett jövedelmet és a becsültjövedelmet illeti, akárcsak a független tevékenységek esetében
–          a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kibocsátott igazolás a szülési járulék periódusáról és havi összegéről
–          a műkődési engedély másolata (Közegészségügyi Igazgatóság, a Romániai Építész Kamara, Romániai Könyvszakértők és Mérlegképes Könyvelők Testülete, az Ügyvédi Kamara által kibocsátott kinevezési engedély stb.)
–          adóügyi igazolvány másolata
–          az illetékes hatóság által kibocsátott igazolás amelyből kiderül a szaktevékenység felfüggesztése (amelyik kibocsátotta előzőleg az engedélyt)
Gyereknevelési dosszié – 2010/111 sz. SKH 11.cikkely
–          az alap okiratok mellett szükségesek a sajátos okiratok:
–          a segélyben részesülő szülő tevékenység újravételének igazolása
–          az okiratok megegyeznek a kérelmező új dossziéjának okirataival, azzal a különbséggel, hogy a határozatban megjegyzik a gyereknevelési szabadság felfüggesztésének a periódusát
 
Ösztönzőpénz I és II igénylésének módositására szükséges dosszié: Gyereknevelési járandóságot felváltja az ösztönzőpénz
–          az alap okiratok mellett szükségesek a sajátos okiratok:
–          igazolás a tevékenység újrakezdéséről
–          REVISAL bérezettjelentés
–          a gyereknevelési szabadság felfüggesztési határozatának másolata
 
Új ösztönzőpénz dosszié
–          az alap okiratok mellett szükségesek a sajátos okiratok:
–          jövedelemigazolás – 2011/52 sz. KH által előirt
–          igazolás, hogy a jelenben jövedelmező és hogy nem igényelt gyereknevelési segélyt azzal a megjegyzéssel, hogy: A gyerek születése óta és az ösztönzőpény igényléséig nem volt fizetés nélküli szabadságon.
–          REVISAL bérezettjelentés
–          az illetékes hatóság által kibocsátott igazolás amelyből kiderül a gyereknevelési segély periódusa és a tevékenység újrakezdésének időpontja (az anya számára)
–          A független tevékenység esetében: a gyereknevelési segélyhez szükséges  okiratok, kivétel a tevékenységfelfüggesztésének határozata helyett csatolni kell a Hargita megyei ORC által kibocsátott Engedélyezett fizikai személy, Magánvállalkozás stb. Adatait.
Figyelem!
Abban az időszakban, amig egy személy gyereknevelési segélyben részesül, nem lehet adózandó jövedelme szakmai tevékenységből.