Anunț subvenții 2021

 ANUNȚ

                    în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2021

 

 În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificări şi completărivă facem cunoscute următoarele:

 1. 1. Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2021.
 2. 2. Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:
  1. administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţeinclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
  2. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
  3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
  4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
 3. 3. Documentația de solicitare a subvenției se depune în pachet închis la registratura agenției județene pentru plăți și inspecție socială/APISMB în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia, fundaţia sau cultul recunoscut în România.

Sunt necesare următoarele documente:

 1. cererea de solicitare a subvenţieiconform modelului prevăzut în anexa nr.1, din Hotărârea nr. 1153/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, în 3 exemplare;
 2. ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 3. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
 4. certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii.

    Documentele prevăzute la lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.

În cazul în care asociația/fundația/cultul solicită subvenţii pentru unităţi de asistenţă socială/ puncte de lucru cu personalitate juridică cu sediul în alte judeţe decât cel in care işi are sediul asociația/fundația/cultul, în dosarul de solicitare a subvenţiei va trebui să existe şi certificat de atestare fiscală emis de organele locale din judeţele respective.

Se va avea în vedere drept condiție obligatorie pentru admiterea dosarului, existența întregii documentații solicitate în plicul depus, asupra acestui aspect nemaiputându-se reveni ulterior datei limită de depunere.

Data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998, este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie[1].
Totodată vă informăm faptul că Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a inițiat un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea prevederilor articolului 1, alineat (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioareprin care se reglementează unităţile de asistenţă socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale care  NU  sunt eligibile pentru a fi subvenţionate de la bugetul de stat. Proiectul se află în procedură de transparență decizională și este publicat pe pagina de internet a MMPS, din data de 4 august 2020, la următoarea adresă:

Conform informațiilor transmise de MMPS este posibil ca etapele de avizare, aprobare și publicare în Monitorul Oficial al României, pentru a intra în vigoare, să dureze până la sfârșitul lunii septembrie.

Potrivit formei proiectului de act normativ refăcut conform observațiilor și propunerilor transmise de ministere în etapa de consultare, data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998, pentru anul 2021, ar urma să fie 30 octombrie 2020.

Prin urmare, pentru informații actualizate în timp real cu privire la selecția aferentă acordării subvențiilor pentru anul 2021, vă recomandăm să urmăriți detaliile ce vor fi publicate pe pagina de internet a MMPS, a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție –Socială (secțiunea informații de interes public)/agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Datele de contact ale agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială pot fi consultate la următoarea adresă:

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/

Alte informații utile

 1. 1. Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. 2. Categoriile de cheltuieli eligibile:
  1. de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;
  2. cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale;
  3. pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;
  4. de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.
 3. 3. Unitățile de asistență socială trebuie să se încadreze în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre acestea, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice în vigoare la această datăurmătoarele categorii de servicii sociale, NU sunt eligibile pentru a fi subvenționate de la bugetul de stat:

 1. Centre de servicii comunitare și formare (8790 CR-D–V);
 2. Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum şi la asistent maternal (8790SF–C);
 3. Centre pentru gravide în dificultate (8790CR–MC–II);
 4. Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810ID–II);
 5. Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal (8810-ID–IV);
 6. Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități acordate prin asistent personal profesionist (8899 SC-D-I);
 7. Servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C-VIII);
 8. Centre de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să-şi abandoneze copilul (8899CZ–F–II);
 9. Centre de informare şi sensibilizare a populaţiei (8899CZ–VD–II);
 10. Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ–PN–I);
 11. Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză (8899CZ–PN–II).

Potrivit proiectului de act normativ, lista unităților de asistență socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale care  NU  sunt eligibile pentru a fi subvenționate de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998ar urma să se modifice și să se completeze după cum urmează:

 1. Adăposturi de noapte pentru copiii străzii, (8790CR-C-III);
 2. Asistent personal al persoanei cu handicap grav, (8810 ID-IV);
 3. Asistent personal profesionist, (8810 ID-V);
 4. Centre de abilitare şi reabilitare, (8790 CR-D-II), cu capacitate mai mare de 50 de locuri;
 5. Centre de informare și sensibilizare a populației, (8899CZ-VD-II);
 6. Centre de îngrijire şi asistenţă, (8790 CR-D-I), cu capacitate mai mare de 50 de locuri;
 7. Centre de orientare,supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal, (8790CR-C-IV);
 8. Centre de primire în regim de urgență, (8790CR-C-II);
 9. Centre de suport pentru situații de urgență/criză, (8899CZ-PN-II);
 10. Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, (8899CZ-PN-I);
 11. Centre maternale, (8790CR-MC-I);
 12. Centre pentru gravide în dificultate, (8790CR-MC-II);
 13. Centre pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul, (8899CZ-F-II);
 14. Centre de plasament (8790CR-C-I) cu excepția apartamentelor și caselor de tip familial;
 15. Internate de tip social (8790 EST R);
 16. Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane), (8810ID-II);
 17. Servicii de asistență și suport, (8899 SC-D-I);
 18. Servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone, (8891CZ-C-VIII);
 19. Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum și la asistent maternal, (8790SF-C).”

[1] Potrivit formei proiectului de act normativ refăcut conform observațiilor și propunerilor transmise de ministere în etapa de consultare, data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2021, ar urma să fie 30 octombrie 2020.